Scroll To Top

Cam Cynnydd 1


Abracadabra!

Trosolwg Bras
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Genres Cymraeg: Ryseit Lobscows, Rhestr Cynhwysion, Swyn a Llyfr Swyn, Stori Syml y Dewin/Gwrach, Llythyr i Anti Dilys, Bwydlen Parti Gwrachod, Gwahoddiad Parti Gwrachod, Rhestr Nwyddau’r Siop Gwrachod, Disgrifiad o Ddracht Hudol.
  • Straeon Cymraeg y Tymor: Wssh ar y Brwsh; Sulwen Swyn; Dewin Dwl; Y Frechdan Ych-a-Fi; Brechdan Pry Cop; Anti Dilys; Mrs Wishi Washi.
 • Dynieithau
  • Hanes:Trefnu technoleg (e.e. ffonau) gan ddefnyddio llinell amser, golchi dillad (Mrs. Wishi Washi) gan ddefnyddio ffyrdd hen ffasiwn. Trefn y dydd / trefn diwrnodau / trefn misoedd y flwyddyn. Cymharu gwahanol ffyrdd o olchi dillad.
  • Daearyddiaeth: Pethau hudol wedi cuddio o gwmpas yr ysgol. Defnyddio map hud er mwyn dilyn cyfarwyddiadau/map i chwilio am y pethau.
  • Addysg Grefyddol: Pobl sy’n ein helpu. Pobl pwysig yn y gymdeithas sy’n ein helpu. Beth yw swydd gweinidog? Gwahodd gweinidog mewn i’r ysgol. Penderfynu ar gwestiynau i ofyn i’r gweinidog. Creu darluniau trwy peintio o bobl sy’n arwain yn ein cymdeithas. Beth yw teulu? Edrych ar sut mae teuluoedd yn gallu edrych yn wahanol iawn i’w gilydd.
  • Astudiaethau Busnes ac Entreprenuriaeth: Creu persawr i rieni gan ddefnyddio cynnyrch naturiol (megis lafendr a rhosynnau a dyfwyd ar safle’r ysgol).
 • Iechyd a Lles
  • Gofal a Datblygiad Personol:Trafod pwysigrwydd golchi dwylo ar ôl bod tu allan / soft play / fferm. Trafod germau a sut maent yn gallu achosi pobl i fod yn sal. Trefnu ‘peiriant golchi dwylo’ er mwyn dangos y germau ar ddwylo’r plant.
  • Cydberthnasau ac Emosiynau: Sut mae’n teimlo pryd mae rhywun yn dod i warchod? Pwy sydd yn edrych ar ein hôl pryd dydy mam a dad ddim yna (Stori Anti Dilys).
  • Cadw’n Ddiogel: Trafodaeth am gadw’n ddiogel ar lein a rhannu gwybodaeth. Pa fath o wybodaeth sydd angen cadw’n breifat? Trafod cymysgeddau peryglus. Edrych ar symbolau sydd ar botelu glanhau a thrafod pwysigrwydd peidio chwarae gyda nhw. Didoli gwahanol bethau sydd yn beryglus/ddim yn beryglus e.e Bleach, laundry tablets, shampoo, sgwás.
  • Gweithgarwch Corfforol: (1) Balanceability, (2) Gemau Pêl (3) Mabolgampau
  • Dewisiadau Iach: Deall pwysigrwydd 5 darn o ffrwyth pob dydd. Meintiau prydiau iachus.
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Gwyddoniaeth: Arbrofi gyda gwahanol cynhwysion e.e. finegar a Bicarbonate Soda,). Lampiau Lafa ac arsylwi ar Haenau Hylifau. Arsylwi ar bethau pydru. Cylch Bywyd Brogaod. Archwilio i spaghetti mewn gwahanol gyflyrau; caled, newydd ei goginio, oer a gludiog. Defnyddio ffyrc, llwyau, hidlenni a thongiau i godi, cario, troi a gweini’r pasta, gan annog y plant i’w gyffwrdd gyda’u dwylo a gofyn iddynt ddisgrifio sut y mae’n ei deimlo. Darparu gwahanol fathau, lliwiau a siapiau o basta er mwyn cymharu. Archwilio’r ffyrdd y mae gwahanol ddeunyddiau yn newid pan gânt eu gwresogi, eu gwanedu, eu cymysgu, eu hoeri neu eu rhewi. Darparwch ystod gyfredol o ddeunyddiau i’r plant cael cyffwrdd a’u harchwilio’n rhydd megis blawd corn a dŵr, lliw bwyd, cwyr, siocled, clai a dŵr. Archwilio nodweddion toes chwarae trwy rolio, troelli, fflatio, torri a gwasgnodi gwahanol eitemau ar ei arwyneb. Ychwanegwch ddeunyddiau eraill i’r toes i newid ei ansawdd, ei arogl neu ei wead. Arsylwi’r hyn sy’n digwydd pan fod ciwbiau mawr o ia yn toddi a newid. Llenwi bagiau rhewgell neu falwnau gyda dŵr lliw a’u rhewi dros nos.
  • Dylunio a Thechnoleg: Creu ffyn hudol allan o kebabs bwyd gyda phatrymau sy’n ailadrodd. Creu bisgedi sêr gyda ffon lolipop. Creu siocledi gyda Candi Popio.
  • Cyfrifiadureg: Creu tabl o gynhwysion drachtiau. Defnyddio meddalwedd i rheoli robot fach.
 • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwaith Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm: Llinell amser neu amserlen dyddiol. Ychwanegu a thynnu cynhwysion gan ddefnyddio crochan (mwy/llai). Casglu data/pictogram a graff. Trefnu’r stori ‘Wsh ar y Brws’ gan ddefnyddio trefnolion syml. Cyfrif mesurau o wahanol gynhwysion pan ydynt yn chwarae ac yn archwilio ystod o gymysgeddau a deunyddiau (safonedig ac ansafonedig). Dilyn cyfarwyddiadau (e.e. ychwanegwch 2 llwyaid o liw bwyd ac 1 llwyaid o ddŵr). Rhagfynegi ynglŷn â’r hyn allai ddigwydd pan gaiff gwahanol fesurau o gynhwysion eu hychwanegu. Trefnu poteli sy’n cynnwys gwahanol symiau o hylif o’r mwyaf i’r lleiaf neu i’w gwrthwyneb ac esbonio eu meddwl. Llenwch deg potel blastig gyda gwahanol fesurau o ddŵr ym mhob un, o wag i lawn, a siarad am eu rhesymau dros y trefn gan ddefnyddio geirfa fathemategol megis ‘cyntaf’, ‘ail’, ‘gwag’, ‘mwy na’ a ‘llai na’. Dechrau amcangyfrifo i ddyfalu faint o wrthrychau y gallan nhw eu gweld mewn gwahanol jariau, powlenni a chynhwysyddion eraill. Gwaith yn deillio o’r sgiliau ag addysgwyd yng ngwersi Mathemateg.
  • Llythrennedd Ariannol: Chwarae rôl siop nwyddau gwrachod. Gweithgareddau prynu nwyddau ar gyfer gwneud dracht hudol mewn crochan.
 • Y Celfyddydau Mynegiannol
  • Cerddoriaeth: Gwrando i gerddoriaeth hudol ac arbrofi gyda offerynnau er mwyn creu synnau hudol. Rapio am Anti Dilys.
  • Celf: Peintio darlun gan ddefnyddio ffon hudol. Creu llun naturiol o bry-copyn. Creu ffyn swigod allan o ddeunyddiau wahanol. Creu llun gwrach gan ddefnyddio siapiau.
  • Cyfryngau Digidol: Creu Rhaglen newyddion am Anti Dilys wrth gyfweld a phobl.
  • Dawns: Dawns Greadigol Hudol Abracadabra
  • Drama: Perfformio cân Mrs Wishi-Washi/Lobscows Sulwen Swyn. Drama Wshhh ar y brws!

 

yn yr adran yma...