Scroll To Top

Cam Cynnydd 1


Tymor yr Hydref: Archarwyr!

Trosolwg Bras
 • Asesiadau Gwaelodlin
 • Ennyn Diddordeb - Diwrnod Gwefr: Diwrnod 999, Diwrnod Archwarwyr (Plant a Staff i Wisgo Lan)
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Genres Cymraeg: Poster Angen, Stori, Disgrifiad, Barddoniaeth, Ffeil o Ffeithiau, Llythyr, Dwyn i Gof, Ail-Ysgrifennu neu Drefnu Stori, Stribed Comig.
  • Straeon Cymraeg y Tymor: SuperAb; Supertaten; Sam Tan; Siôn a’r Siwmper Aur; Mostyn a’r Monstyr y Mwyar; Dewi, Dwpsi a’r Dreigiau.
 • Dynieithau
  • Hanes: Cymharu gwisgoedd nyrs, dynion tan, heddlu yn y gorffennol ac y presennol. Trafod arwyr chwaraeon Cymru heddiw a’r gorffennol. Edrych ar luniau/comic strips hen a chymharu sut maent wedi newid.
  • Daearyddiaeth: Deall bod gwahanol rolau gan gwahanol pobl yn y gymuned ac enwi gwahanol lefydd e.e Ysbyty, Gorsaf tan, Gorsaf Heddlu, Ysgol, Meddygfa, Fferyllfa. Taith Siôn Corn ar Fap Syml. Cymharu gwahanol cynefinoedd o ran nodweddion.
  • Addysg Grefyddol: Arwyr yn ein bywydau a theuluoedd. Taith bywyd gyda lluniau ohonynt ar wahanol oedrannau. Mamau-cu, tadau-cu ac hen mamau-cu / tadau-cu. Creu poster gyda’r pobl sy’n gofalu amdanynt defnyddio ffotograffau. Esbonio pam maent yn bwysig iddynt. Creu cerdyn i ddiolch i rywun sy’n helpu nhw. Cymeriadau’r Stori’r Geni: Angylion, Bugeiliaid, Doethion.
  • Astudiaethau Busnes ac Entreprenuriaeth: Codi arian ar gyfer elusen yn ystod y diwrnod 999.
 • Iechyd a Lles
  • Gofal a Datblygiad Personol: Trafod sut mae archarwyr y Gymuned yn gallu edrych ar ôl ni. Cyfateb y swydd i’r person e.e Ymladdwyr Tân - Gorsaf Tân, Heddwas-Heddlu. Cyfateb disgrifiadau swydd gyda’r person. Trefnu Diwrnod 999 er mwyn i’r plant deall gwahanol swyddi. Plant i ddewis pe bai nhw’n archarwr pa bŵer bydde nhw eisiau cael a pham - ffocws ar helpu eraill. Gwneud Capsiwl Amser i’w Hagor ar Ddiwedd y Flwyddyn yn dangos beth mae nhw eisiau bod pan maent yn tyfu i fyny.
  • Cydberthnasau ac Emosiynau: Trafod profiadau ac emosiynnau pryd rydym yn sal ac yn ymweld ar doctor / mynd i’r ysbyty.
  • Cadw’n Ddiogel: Diogelwch y Cartref e.e. Larwm y Tŷ, CCTV. I bwy gallwn fynd pan fod argyfwng? Trafod beth bydd yn digwydd pe bai rydyn ni’n gweld rhywbeth drwg yn digwydd. Diogelwch Tân Gwyllt.
  • Gweithgarwch Corfforol: (1) Balanceability, (2) Gymnasteg, (3) Sgiliau Pêl.
  • Dewisiadau Iach: Archwilio amrywiaeth o faterion cymdeithasol a moesol megis bwlian gan ddefnyddio amser cylch. Defnyddio chwarae ac ymarfer corfforol i gadw’n iachus, yn gyflym a chryf. Blasu a bwyta byrbrydau iachus ac yfed ddŵr.
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Gwyddoniaeth: Arbrofi gyda deunyddiau gwahanol i greu clogyn newydd ar gyfer Archarwr. Didoli gwahanol deunyddiau, grwpio deunyddiau. Cyfateb deunyddiau i geiriau gwyddonol e.e plastig - tryloyw, gwrthddŵr. Ffabrig- meddal, amsugno dwr. Trafodaeth ar effaith plastig ar y byd a sut ydyn nhw’n gallu fod yn archarwyr plastig. Arbrawf taflu roced a gweld pa mor bell (mesuriadau ansafonol a safonol) a defnyddio trefnolion er mwyn esbonio trefn glanio.
  • Dylunio a Thechnoleg: Defnyddio strategaethau cynllunio syml i weithio fel grŵp i greu trap ar gyfer Pysen (Stori Supertaten). Tasg grŵp i godi ymwybyddiaeth effaith plastig ar y byd.
  • Cyfrifiadureg: Graff/ pictogram ar feddalwedd o’u hoff archarwr. Defnyddio apiau er mwyn creu fidio syml ar thema archarwyr.
 • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwaith Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm: Casglu data ‘Ein Hoff Archarwyr’ a dadansoddi data syml. Cymharu a threfnu taldra archarwyr. Dysgu bondiau rhif gyda Spiderman. Gêm ‘Top Trumps’ archarwyr.
  • Llythrennedd Ariannol: Chwilio am siapiau yn yr ardal allanol, helfa rhif a threfnu.Talu am bethau pwysig sydd angen ar gyfer archarwr e.e 20c ar gyfer clogyn, 10c ar gyfer mwgwd a.y.y.b. Creu nwyddau ar gyfer y Ffair Nadolig a’u gwerthu er mwyn prynu rhywbeth i’r dosbarth.
 • Y Celfyddydau Mynegiannol
  • Cerddoriaeth: Archwilio synau ac effeithiau archarwyr gan ddefnyddio offer taro cerddorol ac adnoddau electronig megis allweddellau. Cysylltu’r synau gyda rhannau mewn stori archarwr.
  • Celf: Darlunio archarwr llysiau sy’n hybu bwyta’n iach. Defnyddio llysiau i beintio/printio. Creu poster ymwybyddiaeth plastig i arddangos o gwmpas yr ysgol.
  • Cyfryngau Digidol: Creu post cyfryngau cymdeithasol am ymweliad archarwr. Creu poster archarwr. Newid llun digidol i rhoi gwisgoedd archarwyr i’w hunain.
  • Dawns: Dawns creadigol symud fel archarwyr defnydd o sgarffiau fel sbardun.
  • Drama: Chwarae rôl Meddygfa, Heddlu a’r Gorsaf Dân.

 

yn yr adran yma...