Scroll To Top

Cam Cynnydd 2


Y Moroedd Mawreddog!

Trosolwg Bras
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Genres Cymraeg:Ysgrifennu Barddoniaeth am y Môr, Ysgrifennu Llythyr o Ddiolch. Dwyn i gof trip i’r traeth neu Ymweliad RNLI. Dyddiadur Diwrnod ar ynys Ddiffaith.
  • Darpariaeth Saesneg: RWI
  • Nofel Fer Cymraeg y Tymor: Cyfres ‘Na Nel’ gan Meleri Wyn James. Darllen trysor Twm Ffat, Simsan.
  • Nofel Fer Saesneg y Tymor: ‘Wilf the Mighty Worrier’ by Georgina Pritchett.
 • Dynieithau
  • Hanes: Llinell amser cychod a llongau (Llychlynwyr hyd at Hofrenfad). Edrych ar wyliau ar y traeth nawr ac amser maith yn ôl a’u cymharu. Hanes Barti Ddu ac Harri Morgan. Llong Casnewydd.
  • Daearyddiaeth: Ymchwilio i a chymharu ardal cyferbynniol e.e. Y Barri/Porthcawl a’r Fenni.. Edrych ar ardal lan y môr ac edrych am nodweddion dynol a Daearyddol. Edrych ar y bariff mawr yn Awstralia. Edrych yn fras ar sut mae pobl yn effeithio’r môr. Creu allwedd ar gyfer map ynys ddiffaith. Casglu data trochi pwll a phwll dŵr (traeth).
   o Addysg Grefyddol: Straeon Crefyddol: Stori Noa a’r Arch (Cristnogaeth ac Iddewiaeth), Stori Jona (Cristnogaeth ac Iddewiaeth), Stori y Samariad Trugarog (Cristnogaeth), Stori y Camel Drist (Islam), Stori Duni Chand (Sikhaeth), Stori Yr Oen Coll (Cristnogaeth).
  • Astudiaethau Busnes ac Entrepreneuriaeth: Dylunio a chreu cynnyrch i werthu er mwyn codi arian ar gyfer elusen badau achub. Gweithio fel cwmnioedd bach (grwpiau) a chadw trac o’u helw/gwerthiant gyda graff syml.

 • Iechyd a Lles
  • Gofal a Datblygiad Personol: Darllen a thrafod stori “Y Bachgen Bach a’r Seren Fôr” yna gwneud gwaith ar roi ymdrech i ofalu am eraill. Mindful Monsters, symudiadau Yoga i ddelio gyda symud i ddosbarth newydd.
  • Cydberthnasau ac Emosiynau: Trafod bod trysor ac arian yn bwysig i fôr ladron, ond beth sy’n bwysig iddyn nhw? Plant i lenwi cist gyda phethau sy’n bwysig iddyn nhw.
  • Cadw’n Ddiogel: Gwaith ar beryglon nofio a chwarae yn y dŵr. Disgwylir Diogelwch Ar-Lein i gael ei haddysgu yn rheolaidd.
  • Dewisiadau Iach: Sut mae dŵr yn effeithio dysgu a’r corff.
  • Gweithgarwch Corfforol: (1) Tenis, (2) Gemau Maes, (3) Athletau

 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Gwyddoniaeth: Cadwyn bwyd y môr - crwban y môr. Deall beth yw ysglyfaeth ac ysglyfeithwr. Edrych ar gynhefinoedd o dan y môr. Pa anifeiliad sydd yn byw yna a sut mae nhw wedi addasu? Chwarae dyfalwch y anifail. Edrych mewn i sut mae anifeiliaid yn defnyddio camouflage a chuddwisg er mwyn cuddio o’u hysglyfeithwyr. Gwahanu olew a dŵr. Arbrofi gyda suddo ac arnofio gan ddefnyddio deudyddiau amrywiol, megis siapio toes/ffoil. Arbrawf pa ddeunyddiau i ddefnyddio i deithio dros afon (Stori Billy Goat Gruff) . Arbrawf ramp a ffrithiant mewn cyd-destun bad achub yn lawnsio a pha arwyneb fydd y cyflymaf er mwyn lawnsio’r bad. Y Gylchred dŵr: arbrawf glawio tu fewn a dysgu y camau syml (dyddodi, anweddu, casglu). Mesur faint o bwysau (ansafonol / safonol) bydd yn suddo bâd.
  • Dylunio a Thechnoleg: Dylunio a chreu bȃd fesul grwpiau (er mwyn arbofi yn ystod y gwersi Gwyddoniaeth) defnyddio deunyddiau wedi ailgylchu.
  • Cyfrifiadureg: Creu graff gan ddefnyddio meddalwedd syml. Casglu gwybodaeth a’i chofnodi mewn taenlen am hyd/pwysau gwahanol longau. 2simple 2 code fun with fish. 2simple2connect about a visit – RNLI.

 • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwaith Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm: Diagram Venn o anifeiliaid sy’n byw yn y môr, pwll, afon. Gwaith yn deillio o’r sgiliau ag addysgwyd yng ngwersi Mathemateg.
  • Llythrennedd Ariannol: Gweithio fel cwmnioedd bach (grwpiau) a chadw trac o’u helw/gwerthiant gyda graff syml.
 • Y Celfyddydau Mynegiannol:
  • Cerddoriaeth: Gwrando ar gerddoriaeth am y môr gan gynnwys shantis. Dysgu siantis Cymraeg traddodiadol.
  • Celf: Ymchwilio i wahanol fathau o bysgod yn enwedig rhai trofannol neu sy’n byw yn ddwfn o dan y môr er mwyn peintio. Creu collage ffabrig o’r môr a dŵr gan ddefnyddio gwahanol gleision, gwyrddion, ariannau a gwahanol gweadau o ffabrig.
  • Cyfryngau Digidol: Ymchwilio ar y Wȇ am luniau cychod / llongau / badau er mwyn creu collage digidol.
  • Dawns: Gwylio fideos a symud fel anifeiliad y môr er mwyn creu dawns greadigol.
  • Drama: Actio allan eu stori’r Bad Achub a’r Storm (a’u Ffilmio). Defnyddio’r sgrîn werdd.

 

yn yr adran yma...