Scroll To Top

Cam Cynnydd 2


Tymor yr Hydref: Gwlad y Cestyll!

Trosolwg Bras
 • Ennyn Diddordeb - Diwrnod Gwefr: Ymweld ȃ Chastell Caerffili a Chastell Coch yn Rhithol
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Genres Cymraeg: Defnyddio testun mynd i hela arth i ysgrifennu stori mynd i hela marchog e.e. mynd trwy’r pont codi. Pie Corbett - Y dywysoges a’r bysen. Llythyr i Ffrind ar ei Taith i’r Castell. Esboniad Ffeithiol o Gastell a Phwrpas Llefydd Gwahanol yn y Castell.
  • Darpariaeth Saesneg: RWI
  • Nofel Fer Cymraeg y Tymor: ‘Academi Archarwyr’ gan Alan McDonald.
  • Nofel Fer Saesneg y Tymor: ‘The Reluctant Dragon’ by Kenneth Graham.
 • Dynieithau
  • Hanes: Labeli rhannau cestyll a thrafod ei pwysigrwydd a pham cawsannt eu adeiladu. Dysgu am bywyd mewn castell - Dyddiadur Diwrnod mewn Castell. Cadair poeth fel Brenhines/ Brenin (plant i wisgo lan) Edrych ar sut mae cestyll wedi newid dros y flynyddoedd. Pa swyddi oedd pobl yn gwneud yn y castell - hysbyseb ar gyfer y swyddi yma. Gwisgo arfwisg a gwneud gweithgareddau gwahanol. Trafod pa mor anodd oedd hi i farchogion symud o gwmpas. Edrych ar arfwisgiau, gweld manteision ac anfanteision y rhai gwahanol ac awgrymu gwelliannau.
  • Daearyddiaeth: Cynllun golygfa uwchben o’r cestyll aethon ni i ymweld gyda allwedd. Dylunio cestyll eu breuddwydion.
  • Addysg Grefyddol: Pererindodau (e.e. Mecca), Seremoni Bedydd Esgob, Y Cynhaeaf a Diolchgarwch. Pethau rydyn ni’n ddiolchgar amdanynt yn ein bywydau. Stori’r Nadolig a’u hystyr. Derbyn anrhegion: teimladau derbyn a rhoi. Pam ydyn ni’n rhoi anrhegion? Llyfrau Sanctaidd gwahanol Crefyddau.
  • Astudiaethau Busnes ac Entrepreneuriaeth: Cynnyrch ar gyfer y Ffair Gaeaf.
 • Iechyd a Lles
  • Gofal a Datblygiad Personol: Arbrawf bara a hylendid dwylo. (Tra bod ni’n creu bara). Creu siart ymdopi gyda teimladau. Pan dwi’n teimlo … fydd rhaid i mi … ac yna fyddai’n teimlo’n …
  • Cydberthnasau ac Emosiynau: Darllen ‘Dwy Droed Chwith’ a thrafod beth oedd yn anodd i’r plentyn yna. Trafod anghenion pobl eraill a beth fydd angen arnyn nhw yn yr ysgol yma. Sut allen ni addasu ein amgylchfyd i hwyluso bywyd. Pwysigrwydd ffrindiau. ‘Dyma fi... dyma fy ffrind’. Gerifa i ymwneud ȃ chyfeillgarwch. Yn ogystal gwnewn gwaith KIVA.
  • Cadw’n Ddiogel: Diogelwch yr Heol. Disgwylir Diogelwch Ar-Lein i gael ei haddysgu yn rheolaidd.
  • Dewisiadau Iach: Edrych ar fwydlen aniachus gwledd y Brenin ac esbonio pam ei fod yn aniachus. Dylunio bwydlen iachus ar gyfer gwledd Brenin.
  • Gweithgarwch Corfforol: (1) Pêl-droed, (2) Beicio Balanceability, (3) Dawns Ffitrwydd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Gwyddoniaeth: Saethyddiaeth meddal. Plant i ymchwilio i faint o rym sydd angen i saethu saeth bellach. Ymchwilio i ydy pobl dalach yn taflu gwaywffon yn bellach? Ydy pobl talach yn neidio bellach? Edrych ar magnetau pa deunyddiau sy’n fagnetig / anfagnetic. Sut mae olwyn (pullies) yn gweithio (Knex - Olwyn a Rhaff).
  • Dylunio a Thechnoleg: Arbrofi gyda ffyn loli, papur, gwellt papur, papur glas i greu pont i ddal amrywiaeth o bwysau. Pa un sy’n gryfach? Arbrofi gyda deunyddiau gwahanol i greu tarian cryf. Dilyn cyfarwyddiadau i greu bara ar gyfer gwledd.
  • Cyfrifiadureg: Defnyddio meddalwedd modelu: un partner i rhoi cyfarwyddiadau i’r llall a’r llall i wneud y cyfarwyddiadau ar y cyfrifiadur. Codio er mwyn amddiffyn y Castell. Creu graff bar i ddangos faint o bobl aeth i ymweld ar cestyll gwahanol. Chwilio am cestyll ar wefanau lloerennau/mapiau.
 • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwaith Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm: Problemau geiriol ar Gestyll. Mesur pwysau y gellid rhoi ar eu pontydd. Gwaith yn deillio o’r sgiliau ag addysgwyd yng ngwersi Mathemateg.
  • Llythrennedd Ariannol: Faint maint costio i deuluoedd meintiau wahanol i gael mynediad i gestyll gwahanol.
 • Y Celfyddydau Mynegiannol
  • Cerddoriaeth: Gwrando i Gerddoriaeth ganoloesol, Deall curiad cyson.
  • Celf: Dylunio tarian a chreu arwyddair (motto) ar gyfer y tarian. Edrych ar lun ‘Castle in the Sun’ gan Paul Klee a thrafod sut mae e’n wahanol i gastell go iawn. Plant yna i greu darn o gelf mewn arddull Paul Klee.
  • Cyfryngau Digidol: Gwrando ar hanes Faner y Ddraig Goch a defnyddio meddalwedd i greu poster i ddathlu y faner.
  • Dawns: Dawns Traddodiadol y Castell
   Drama: Defnydd gwyn a choch i ailgreu stori y Ddraig Wen a’r Ddraig Goch.

yn yr adran yma...