Scroll To Top

Cam Cynnydd 3


Gwlad y Sffincs!

Trosolwg Bras
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Genres Cymraeg: Sgript Ffilm yr Eifftiaid, Adolygiad Llyfr, Taflen Wybodaeth ar yr Eifftiaid Hynafol
  • Genres Saesneg: Barddoniaeth Naratif, Disgrifiad Arswydus Bedd y Pharo.
  • Nofel Cymraeg y Tymor: ‘Trwy’r Darlun’ gan Manon Steffan Ros
  • Ieithoedd Tramor: Ffrangeg
 • Dynieithau
  • Hanes: Yr Aifft, Pyramidau, Tutankhamun, Nefartiti, Cleopatra, Mymïod, Howard Carter
  • Daearyddiaeth: Cymharu y Nîl ag Afonydd Cymru, Mapio Tirnodau’r Aifft, Prosiect Cymharu Cairo a Chaerdydd (o ran Poblogaeth, Hinsawdd, Glawiad a Thirwedd).
  • Addysg Grefyddol: Islam: Muhammad, Y Mosg, Credoau, Ramadan, Elusen Islamic Relief, Islamoffobia, Cymharu Mosg ac Eglwys ar ôl ymweld.
  • Astudiaethau Busnes ac Entrepreneuriaeth: Dysgu Sut i Wneud Papur trwy Ailgylchu Planhigion a Hen Bapur a’u Gwerthu.
 • Iechyd a Lles
  • Gofal a Datblygiad Personol: Effaith Gemau Fidio ar y Corff a’r Ymennydd, Deall Pwysigrwydd Oedrannau ar Ffilmiau a Gemau Fidio. Darllen a gwneud gwaith ar ormodedd yn seiliedig ar ‘The Short and Incredibly Happy Life of Riley’ gan Colin Thompson. Newidiadau y Corff ac Hylendid (dysgu i lefel addas i’r oedran). Newidiadau ysgol a sut i baratoi ar gyfer symud dosbarth/ysgol.
   o Cydberthnasau ac Emosiynau: Gwrthfwlio, Dathlu Gwahaniaethau, Deall beth yw Homoffobia a Thrawsffobia. Yn ogystal gwnewn gwaith KIVA.
   o Cadw’n Ddiogel: Cyffwrdd Diogel (dysgu i lefel addas i’r oedran). Disgwylir Diogelwch Ar-Lein i gael ei haddysgu yn rheolaidd.
   o Dewisiadau Iach: Maetholion Bwyd: Beth ydyn nhw? Faint o brotein, carbohydradau, halen ac ati sydd angen mewn diwrnod? Deall beth yw caloriau.
   o Gweithgarwch Corfforol: (1) Criced, (2) Athletau, (3) Beicio Diogel.
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Bioleg: Cylch Bywyd Planhigion, Arbrawf Tyfu Planhigion i weld pa Wrtaith sydd Orau.
  • Cemeg: Arbrofi gan Ddefnyddio Sylweddau Naturiol er mwyn gwneud Paent Parhaol ar gyfer eu gwaith Celf, Gwneud Papur Papyrus allan o Blanhigion.
  • Ffiseg: Arbrawf adeiladu’r Pyramidau gan ddefnyddio Newtonmedr a Thynnu Briciau ar draws Arwynebau Gwahanol i Fesur Effaith Ffrithiant. Symbolau Trydanol, Cylchrediadau Paralel a Chyfres. Arbrawf Dargludyddion.
  • Dylunio a Thechnoleg (Tecstiliau): Dylunio a Phaentio Tecstiliau Patrymau’r Eifftiaid Hynafol.
  • Cyfrifiadureg: Prosiect Codio er mwyn creu Gêm yr Aifft.
 • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwaith Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm:Cynllunio Gwyliau i’r Aifft a gweithio allan costau. Gwaith yn deillio o’r sgiliau a addysgwyd yng ngwersi Mathemateg.
  • Llythrennedd Ariannol: Manteision ac Anfanteision Cyfrifau Banc, Manteision ac Anfanteision Arian Parod a Cherdiau.
 • Y Celfyddydau Mynegiannol
  • Cerddoriaeth: Gwrando ar gerddoriaeth am y môr gan gynnwys shantis. Dysgu siantis Cymraeg traddodiadol.
  • Celf: Ymchwilio i wahanol fathau o bysgod yn enwedig rhai trofannol neu sy’n byw yn ddwfn o dan y môr er mwyn peintio. Creu collage ffabrig o’r môr a dŵr gan ddefnyddio gwahanol gleision, gwyrddion, ariannau a gwahanol gweadau o ffabrig.
  • Cyfryngau Digidol: Ymchwilio ar y Wȇ am luniau cychod / llongau / badau er mwyn creu collage digidol.
  • Dawns: Gwylio fideos a symud fel anifeiliad y môr er mwyn creu dawns greadigol.
  • Drama: Actio allan eu stori’r Bad Achub a’r Storm (a’u Ffilmio). Defnyddio’r sgrîn werdd.

yn yr adran yma...