Scroll To Top

Ethos yr Ysgol


Croeso i Ysgol Gymraeg Y Fenni. Yr wyf yn gobeithio y bydd ein gwefan yn ddefnyddiol ac y bydd yn eich annog i ddod i'n gweld ni yn yr ysgol.

Yn Ysgol Gymraeg Y Fenni rydym yn anelu at ragoriaeth ym mhopeth a wnawn. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn yn ein gofal yn cyflawni eu llawn botensial yn academaidd, yn datblygu’r sgiliau angenrheidiol i fod yn llwyddiannus yn ein byd sy’n newid yn gyson, ac yn meithrin ymdeimlad cryf o Gymreictod. Caiff y nodau hyn eu darparu drwy system fugeiliol gadarn, ymrwymiad i gynnig profiadau dysgu o ansawdd uchel ac ystod eang o weithgareddau diwylliannol, corfforol, allgyrsiol a chwaraeon.

Rydym yn ceisio meithrin cariad at ddysgu ac angerdd am bopeth y mae’r plant yn ei wneud. Credwn y dylai plant anelu i fod y gorau y gallant fod, a bod unrhywbeth yn bosibl.

Trwy ein cwricwlwm cyffrous a staff rhagorol, rydym yn gweithio gyda brwdfrydedd i gefnogi pob plentyn fel dysgwr. Credwn y dylai pob plentyn gael ei werthfawrogi, ei feithrin a'i ysbrydoli i ddod yn ddysgwr gydol oes.

Yma yn Ysgol Gymraeg Y Fenni, caiff pob plentyn y cyfle i ddatblygu ei annibyniaeth. O’r dechrau, rydym yn cefnogi’r dysgwyr i baratoi ar gyfer y cam cyffrous nesaf o fywyd ysgol wrth iddynt symud ymlaen i’r Ysgol Uwchradd Gymraeg.

Mae gennym ddisgwyliadau uchel ar gyfer ein disgyblion ac rydym yn ymdrechu hyd eithaf ein gallu i gyflawni ein nod. Rydym wastad yn canolbwyntio ar wella ansawdd yr addysg mae ein pobl ifanc yn derbyn ac yn rhoi pwyslais mawr ar weithio mewn partneriaeth agos â disgyblion, staff a rhieni.

Mae addysgu plant yn gyfrifoldeb mawr ac yn fraint aruthrol. Os ydych yn rhiant i ddisgybl sydd eisoes yn yr ysgol, diolch i chi am ymddiried ynom. Os ydych yn ystyried anfon eich plentyn i Ysgol Gymraeg Y Fenni neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni.

Yr wyf yn hynod o falch o fod yn Bennaeth ar yr ysgol cyfrwng Cymraeg llwyddiannus a blaengar hon, a byddaf wrth fy modd i’ch tywys o gwmpas ein hysgol i chi weld drosoch eich hun beth y gallwn ei gynnig i'ch plentyn.

Gweledigeth a Gwerthoedd
Ein Gweledigaeth ydy ‘Anelu at Garedigrwydd a Rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn’

Datblygu cymuned a thîm gweithgar, hapus cartrefol yn seiliedig ar garedigrwydd a pharch tuag at ei gilydd drwy awyrgylch sy’n:

  • Gymraeg ei hiaith a’i diwylliant
  • Annog parch tuag at ddiwylliannau, traddodiadau eraill o fewn y gymuned a’r byd
  • Ymdrechu at gyrraedd y safonau uchaf oddi mewn a thu allan i’r dosbarth
  • Gosod gwerth cyfartal ar bawb
  • Rhoi’r cyfle gorau i bob disgybl ddatblygu ei dalent.