Scroll To Top

Newyddion


Cais am le yn y Meithrin

Mae’r broses gwneud cais ar gyfer y Meithrin ar gyfer Medi 2021 wedi agor i rieni/gofalwyr wneud ceisiadau.

Gall rhieni/gofalwyr wneud cais ar gyfer lle ym mis Medi ac os yw eu plentyn yn gymwys i gael lle os yw’n Codi’n Dair naill ai ym mis Ionawr 2021 neu Ebrill 2021, gallant wneud cais ar yr un ffurflen gais.

Bydd rhieni yn cael gwybod am eu lle meithrin ar gyfer Medi 2021 a Ionawr 2021 ar 2 Tachwedd 2020, fodd bynnag, os ydynt wedi gwneud cais am le Codi’n Dair i ddechrau ym mis Ebrill 2021 byddant yn cael gwybod am y lle hwnnw ar 8 Mawrth 2021. Byddwn yn gofyn i rieni/gofalwyr wneud cais drwy’r ddolen isod:

Cliciwch yma i wneud cais


Masnach Deg

  • 050320-fair-trade-1
  • 050320-fair-trade-2
  • 050320-fair-trade-3

Bu plant Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Rhaglan yr wythnos hon yn cymryd rhan yn achlysur Masnach Deg a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Fynwy. Cafodd y plant gyfle I siarad gyda Jennifer, ffarmwraig o Uganda a chlywed am ei bywyd yn tyfu ffa coco ymysg gweithgreddau eraill.


Gwerthu Ffrwythau i Blant yr Ysgol

Mae’r disgyblion hŷn bellach yn gwerthu ffrwythau i blant yr ysgol yn ystod amser chwarae.
Mae orennau, afalau a bananas ar gael yn ogystal â photiau bychan o ‘resins’ a grawnwyn a mefus ffres, am 25c yr un
  • 050320-ffrwythau-lrg

tîm pêl rhwyd yr ysgol yn fuddugol

tîm pêl rhwyd yr ysgol yn fuddugol

Bu tîm pêl rhwyd yr ysgol yn fuddugol yn nhwrnamaint pêl rhwyd yr Urdd, Rhanbarth Gwent, yr wythnos ddiwethaf. Yng nglaw mân ar safle Cwm Rhymni, llwyddodd Ysgol Gymraeg y Fenni i herio pob un ysgol. Dim ond deg gôl a ildiwyd yn yr wyth gem. Yn ôl yr arbenigydd Addysg Gorfforol, Mr Sam Jones, Ysgol Gymraeg Y Fenni oedd y tîm mwyaf heini ac nid oedd unrhyw ysgol arall yn gallu dygymod â safon ac ansawdd y chwarae. Bydd y tîm yn mynd ymlaen i Dwrnamaint Cenedlaethol yr Urdd ar 17 Mai yn Aberystwyth i geisio cipio’r wobr derfynol. Da iawn chi!


Cylchlythyr

27 Ionawr 2020

 

Llwyddiant Nofio

Da iawn i Evan (Blwyddyn 4) ac Ava (Blwyddyn 6) ar eu hymdrechion rhagorol yng Ngala Nofio Cenedlaethol Urdd ddydd Sadwrn, yn sicr rydym yn filch iawn ohonynt! Llongyfarchiadau i Ava ar sicrhau 4ydd a 6ed safle yn rownd olaf y Pili Pala a'r Medley Unigol.

Noson Ffilm Ffrindau - 3ydd Chwefror

Ddydd Llun nesaf, 3ydd Chwefror mae’r Ffrindiau yn cynnal ‘Noson Ffilm’ sydd ar agor i bob disgybl o’r Dderbynfa i Flwyddyn 6 - gwelwch y poster sydd ynghlwm. Bydd y ffilm yn cychwyn am 3.30pm (Mae croeso i blant aros a mynychu yn syth o'r ysgol) a gorffen am 5.15pm. Os yw'ch plentyn yn dymuno mynychu, anfonwch y taliad o £ 2.50 i swyddfa'r ysgol erbyn y dydd Iau hwn, 30ain o Ionawr - gwnewch yn siŵr bod yr holl arian yn cael ei anfon mewn amlen wedi'i labelu'n glir gydag enw a dosbarth eich plentyn. Ni fydd plant yn gallu aros oni bai ein bod wedi derbyn taliad ymlaen llaw.

CogUrdd

Bydd cystadleuaeth goginio Eisteddfod yr Urdd ‘CogUrdd’ i ddisgyblion ym Mlwyddyn 4-6 yn cael ei chynnal ddydd Mercher nesaf, 5ed o Chwefror. Mae'r rysáit ynghlwm a bydd angen i unrhyw ddisgyblion o Flwyddyn 4-6 sy'n dymuno cymryd rhan ddod â'u cynhwysion a'u hoffer i'r ysgol gyda nhw ar y diwrnod hwn.

Cennin Pedr Marie Curie

Bellach mae gennym binnau cennin Pedr Marie Curie ar gael, y rhodd a awgrymir yw £ 1 - os hoffech gefnogi gwaith yr elusen hon yna mae croeso i chi alw heibio i'r dderbynfa i brynu'ch cennin Pedr neu anfon yr arian i'r ysgol mewn amlen wedi'i labelu'n glir.

Clybiau Prynhawn Gwener

Nodwch os gwelwch yn dda, ar ôl hanner tymor mis Chwefror, na fydd clybiau ar ôl ysgol ar ddydd Gwener, mae hyn yn cynnwys Clwb PG.

Dyddiadau ar gyfer eich Dyddiadur

Er ein bod yn deall nad yw rhestr hir o ddyddiadau bob amser yr hyn rydych chi am ei weld mewn cylchlythyr wythnosol, rydyn ni am sicrhau bod gennych chi gymaint o rybudd â phosib ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau a allai fod yn berthnasol i'ch plentyn / lle bynnag y bo modd. blant, felly gwelwch y rhestr ar ddiwedd yr ebost o'r hyn sy'n digwydd yn Ysgol y Fenni y tymor hwn


Cylchlythyr

22 Ionawr 2020

 

Newyddion Chwaraeon

Wrth i Bencampwriaeth y Chwe Gwlad agosáu, mae Ysgol y Fenni hefyd yn brysur yn cadw’n heini, gyda Chystadleuaeth Pêl-rwyd Urdd, rowndiau terfynol Twrnamaint Pêl-droed Ysgolion Mynwy, Rowndiau Terfynol Traws Gwlad Sir Fynwy a Thwrnamaint Rygbi Urdd i gyd yn dod i fyny yn ystod yr wythnosau nesaf. Pob dymuniad da i'r holl ddisgyblion sy'n cystadlu yn y rhain a phob lwc i ddau ddisgybl Ysgol y Fenni sy'n nofio yng Ngala Genedlaethol Urdd y dydd Sadwrn yma (25.1.20) yng Nghaerdydd.

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Mae llawer o'n disgyblion Blwyddyn 6 yn cychwyn ar eu hymweliadau pontio ag Ysgol Gyfun Gwynllyw'r wythnos hon. Mae'n amser cyffrous a dymunwn y gorau iddynt wrth iddynt gychwyn ar eu taith i Addysg Uwchradd.

Santes Dwynwen

Ddydd Gwener yma, 24ain o Ionawr, gofynnir i ddisgyblion wisgo pinc neu goch i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen.

Cyfarfodydd Cynnydd

Cofiwch na fydd unrhyw glybiau ar ôl ysgol yr wythnos nesaf (27.1.20 - 31.1.20) ar wahan i Glwb Carco a Chlwb PG. Felly does dim Clwb Urdd, Drama/STEM, Chwaraeon a Lego oherwydd Cyfarfodydd Cynnydd. Mae’n hollbwysig eich bod yn trefnu a rhoi gwybod i'r swyddfa cyn gynted â phosibl os bydd hyn yn newid eich trefniadau cludo diwedd dydd.

Eisteddfod y Fenni

Bydd Eisteddfod y Fenni yn cael ei gynnal yn Ysgol y Brenin Harri VIII ddydd Sadwrn, Mawrth 21ain - y dyddiad cau ar gyfer mynediad i'r cystadlaethau llwyfan yw Mawrth 7fed. Mae mwy o fanylion ar wefan Eisteddfod y Fenni www.abergavennyeisteddfod.co.uk - mae manylion y cystadlaethau Celf a Llenyddiaeth hefyd ar y wefan hon.

Diwrnod y Llyfr – 5ed o Fawrth

Byddwn yn dathlu Diwrnod y Llyfr ddydd Iau, y 5ed o Fawrth. Ar y diwrnod hwn, hoffem i'r plant ddod i'r ysgol wedi'u gwisgo fel cymeriad o'u hoff lyfr. Byddwn yn cynnal gwasanaeth arbennig a sioe ffasiwn i ddathlu'r gwisgoedd rhyfeddol sy'n cyrraedd yr ysgol bob Diwrnod Llyfr y Byd.


Diwrnod Santes Dwynwen

Diwrnod Santes Dwynwen - 24/01/20

Gwisgwch binc, coch neu benwisg bendigedig i ddysgu am a dathlu'r diwrnod arbennig!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cylchlythyr

Blwyddyn Newydd Dda a chroeso i ddechrau 2020 yn Ysgol y Fenni, gobeithio bod pawb wedi cael Nadolig a Blwyddyn Newydd hyfryd, hamddenol.

Dim ond nodyn i’ch atgoffa ar ddechrau’r tymor bod Mrs Mary Scourfield a minnau yn rhannu rôl Gweinyddwr Ysgol yn y swyddfa; Rwy'n gweithio ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher a Mrs Scourfield ddydd Iau a dydd Gwener. Er mwyn sicrhau bod pob neges yn cyrraedd y swyddfa, ni waeth pa ddiwrnod rydych chi'n cysylltu, a allwn ni ofyn i chi ddefnyddio e-bost ysgolgymraegyfenni@monmouthshire.gov.uk ac nid ein rhai personol ni.

A allem hefyd eich atgoffa y dylai'r holl negeseuon sy'n ymwneud â threfniadau diwedd dydd gyrraedd y swyddfa erbyn 2yp fan bellaf, naill ai trwy e-bost neu galwad ffôn, byddwn bob amser yn ceisio ymateb i negeseuon ynghylch trefniant codi a chludiant ysgol felly eich bod yn hyderus eu bod wedi derbyn sylw. Peidiwch ag anfon negeseuon yn uniongyrchol at yr athrawon dosbarth am gynlluniau diwedd dydd os gwelwch yn dda gan nad yw'r rhain bob amser yn cael eu gweld yn ystod y dydd a gallant arwain at ddryswch, diolch am eich cefnogaeth barhaus gyda'r mater pwysig hwn.

Cyfarfod Ymgynghori a Chynnydd

Bydd ein Cyfarfodydd Ymgynghori a Chynnydd Tymor y Gwanwyn yn cael eu cynnal ar Ionawr 27ain a 29ain - bydd yr e-bost sy'n cynnwys manylion cofrestru ar gyfer y rhain yn cael ei anfon ddydd Llun nesaf, y 13eg o Ionawr. Nodwch os gwelwch yn dda, na fydd Clwb ar ôl ysgol (ar wahân i Glwb Carco) yn ystod wythnos yr ymgynghoriadau â rhieni (dydd Mawrth 28ain, dydd Mercher 29ain a dydd Iau 30ain).

Gwisg Ysgol ail-law
Mae bag enfawr o wisg ysgol ail law, llawer ohono wedi'i frodio â logo'r ysgol, yn eistedd yn y dderbynfa. Bydd hwn yma tan ddiwedd yr wythnos, yna bydd yn cael ei gludo i'r banc dillad yn y ganolfan ailgylchu - yn y cyfamser mae croeso i chi ddod i edrych i weld a oes unrhyw beth defnyddiol. Mae gen i hefyd gasgliad o boteli dŵr wedi'u heistedd ar ddesg y dderbynfa a thri phâr o sbectol - dewch i weld a ydyn nhw'n perthyn i'ch plentyn os gwelwch yn dda – diolch.

Cartonau Llaeth
Mae ein Dosbarth Derbyn yn gobeithio creu igloo o gartonau llaeth plastig 4pt wedi'u hailgylchu felly byddem yn ddiolchgar pe gallech anfon unrhyw botely/cartonau plastig sydd gennych i'r ysgol ar eu cyfer.

Cliciwch yma i ddarllen y Cylchthyr

 

 

Instagram