Scroll To Top

Ffrindiau Ysgol Y Fenni


Manylion y Comisiwn Elusennau - Ffrindiau Ysgol Gymraeg Y Fenni: 1180232

Staff

Tamara Garnault

Cadeirydd

Sarah-Louise Spinks

Is-gadeirydd

Eirug Mathias

Trysorydd

Robert Wigginton

Is-drysorydd

Hafina Farr

Ysgrifennydd

 

Nod

Nod y Ffrindiau yw datblygu perthynas effeithiol rhwng y staff, y rhieni ac eraill sy'n gysylltiedig â'r ysgol. Ein nod yw hyrwyddo addysg y plant trwy eu cynnwys yn y gwaith o godi arian a threfnu digwyddiadau, gan hybu'r defnydd o'r Gymraeg trwy gydol yr hyn a wnawn.

Rydym yn anelu at drefnu a hwyluso amrywiaeth o ffyrdd i godi arian hwyl, gan ddod â chymaint o bobl â phosibl at ei gilydd, o Bingo i’r Ffair Haf! Unwaith y bydd digwyddiad wedi'i gynnal, gofynnwn i'r ysgol a'r plant beth yr hoffent ei gael. Yn ddiweddar, ddefnyddiwn ni £250 i brynu gemau a gweithgareddau newydd i'r plant eu defnyddio ar ddiwrnodau pan fydd yn rhy wlyb i fynd allan i chwarae.

Byddwn yn cefnogi'r ysgol gyda rhoddion ar gyfer eitemau sydd eu hangen fel llyfrau, technoleg, offer awyr agored a chwaraeon yn ogystal â phrynu pecynnau tîm a rhan-ariannu'r bysiau sydd angen i fynd â'n plant i gynrychioli'r ysgol mewn cystadlaethau a gemau.

Rydym yn cefnogi ein cymuned mewn sawl ffordd ac yn ddiweddar rydym wedi gweithio gydag Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol y Fenni i ddarparu Cymorth Cyntaf Brys a hyfforddiant CPR am ddim. Un o'n hymrwymiadau cymunedol parhaus yw ‘Banc Bwyd Dydd Gwener’. Bob mis rydym yn casglu bwyd ac yn rhoi'r rhoddion i Fanc Bwyd y Fenni. Hyd yma, rydym wedi casglu dros 250kg o fwyd sydd wedi'i ddosbarthu i'r rhai yn ein cymuned a fydd yn elwa fwyaf.

Yn gyffredinol, ein prif nod yw parhau i weithio'n galed i roi i'n hysgol unrhyw gymorth ychwanegol y gallwn. Gall unrhyw un ymuno â'r tîm hyd yn oed os oes dim ond awr y mis sydd gennych i roi, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi a gweld sut y gallwch chi helpu ein plant ein hysgol.

Stacey